.

           

STANOVY
občanského sdružení „NIKÉ”

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název sdružení je: ”Niké” (dále jen ”sdružení”);
2. Sídlem sdružení je Děčín, — adresa: K. Čapka 211/1, 405 02, Děčín I. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
3. Charakter sdružení:
- sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují občané s uměleckým a kulturním zaměřením;
- k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti umění, ochrany památek a kulturních hodnot a ve smyslu rozvoje občanské společnosti;


čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
- aktivní účast na uměleckém a kulturním životě;
- organizace: výstav, koncertů, literárních a výtvarných sympózií atd.;
- podporování tvůrčích aktivit všech generací;


čl. III
Náplň a formy činnosti

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje:
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
- osvětová činnost;
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

čl. IV
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba.
2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů sdružení.
3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4. Členství zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
- úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
5. Člen má právo:
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
6. Člen má povinnost:
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
- svou činností naplňovat cíle sdružení
7. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.


čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
- členská schůze;
- výbor a předseda sdružení


čl. VI
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4. Členská schůze:
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
- volí výbor sdružení;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
- přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;


čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí). Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;
3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl.VIII
Zásady hospodaření

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro zajištění svých aktivit.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

čl. IX
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

V Praze dne 23. 8. 2011

 

Sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 7. 9 . 2011 pod č.j.: VS/1-1/85680/11-R

 

napište nám (info@cargogallery.eu): ke stažení:

 

 

  CG Niké, z.ú.
IČ: 227 19 245, DIČ: CZ227 19 245
Pěší 9
405 02  Děčín XXXIII- Nebočady

Czech Republic

6773 999 001/ 5500

info brožura - CZ (3,6MB)
info brožura - DE (2,8MB)
info brožura - EN (3,1MB)

CARGO NEWS - 12/0 (3,2MB)
CARGO NEWS - 12/1 (16MB)

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014

 

niké, o.s. | stanovy | podpora | ke stažení | fotogalerie | kontakt

 

 

 

 

 

 

 

(c) Niké 2011-13